Sanshiro Sugata II

Synopsis: In 1887 a judo master (Susumu Fujita) prepares for a boxing match against a U.S. fighter.

Synopsis: In 1887 a judo master (Susumu Fujita) prepares for a boxing match against a U.S. fighter.

Cast: Denjiro Okochi, Susumu Fujita, Ryunosuke Tsukigata, Akitake Kono, Yukiko Todoroki, Shoji Kiyokawa, ... View More

Cast: Denjiro Okochi, Susumu Fujita, Ryunosuke Tsukigata, ... View More

Directed By: Akira Kurosawa