Planeta Burg

Synopsis: Russian cosmonauts encounter volcanic eruptions, giant animals and hostile plants on Venus.

Synopsis: Russian cosmonauts encounter volcanic eruptions, giant animals and hostile plants on Venus.

Cast: Vladimir Emelyanov, Georgy Zhzhenov, Gennadi Vernov, Yuri Sarantsev, Georgiy Teykh, Kyunna Ignatova

Cast: Vladimir Emelyanov, Georgy Zhzhenov, Gennadi Vernov, ... View More

Directed By: Pavel Klushantev