Permanent Nobara

Synopsis: Naoko returns to her fishing village with her daughter after a messy divorce.

Synopsis: Naoko returns to her fishing village with her daughter after a messy divorce.

Cast: Yosuke Eguchi, Chizuru Ikewaki, Miho Kanno, Eiko Koike, Mari Natsuki, Ryudo Uzaki, ... View More

Cast: Yosuke Eguchi, Chizuru Ikewaki, Miho Kanno, ... View More

Directed By: Daihachi Yoshida