Kabei: Our Mother

Synopsis: In 1940 Tokyo, a woman (Sayuri Yoshinaga) struggles to hold her family together after her husband is imprisonedfor his political views.

Synopsis: In 1940 Tokyo, a woman (Sayuri Yoshinaga) struggles to hold her family together after her husband is imprisonedfor his political ... View More

Cast: Sayuri Yoshinaga, Tadanobu Asano, Rei Dan, Miku Sato, Mirai Shida, Tsurube Shofukutei, ... View More

Cast: Sayuri Yoshinaga, Tadanobu Asano, Rei Dan, ... View More

Directed By: Yoji Yamada