Common Denominator

Synopsis: Three men meet by chance in a coffee shop and discuss their women.

Synopsis: Three men meet by chance in a coffee shop and discuss their women.

Cast: Vladimiros Kiriakidis, Renos Haralambidis, Antonis Antoniou, Pigmalion Dadakaridis, Markella Giannatou

Cast: Vladimiros Kiriakidis, Renos Haralambidis, Antonis Antoniou, ... View More

Directed By: Sotiris Tsafoulias