An Inaccurate Memoir

Synopsis: Fang, Kuei, San Pao and Lady Dagger plan an elaborate rescue/kidnap mission.

Synopsis: Fang, Kuei, San Pao and Lady Dagger plan an elaborate rescue/kidnap mission.

Cast: Huang Xiaoming, Zhang Yi, Zhang Xinyi, Jing-Yang Ni, Qunshu Gao, Tino Bao, ... View More

Cast: Huang Xiaoming, Zhang Yi, Zhang Xinyi, ... View More

Directed By: Shu-peng Yang