A Walton Easter

Synopsis: John-Boy (Richard Thomas) and his pregnant wife return to Walton's Mountain to celebrate his parents' (Ralph Waite, Michael Learned) 40th anniversary.

Synopsis: John-Boy (Richard Thomas) and his pregnant wife return to Walton's Mountain to celebrate his parents' (Ralph Waite, Michael Learn... View More

Cast: Richard Thomas, Ralph Waite, Michael Learned, Jon Walmsley, Judy Norton, Mary McDonough, ... View More

Cast: Richard Thomas, Ralph Waite, Michael Learned, ... View More

Directed By: Bill Corcoran